Zorg op school

 

Wij willen onderwijs bieden op maat van elk kind. Dat wil zeggen dat we elk kind willen helpen om zich optimaal te ontwikkelen op alle vlakken.

In dit hele zorgproces zien wij de ouders als onze partner. We trachten hen steeds via open communicatie en wederzijds respect te betrekken bij de evolutie en de begeleiding van hun kind. Hierbij vinden wij aandacht voor positieve aspecten zeer belangrijk.

Belangrijke elementen in onze zorgwerking zijn preventieve zorg en observatie, een krachtige leeromgeving en een veilig klas- en schoolklimaat. Het zorgteam ondersteunt de klastitularissen door co-teaching, didactische suggesties en hulp bij het opsporen en analyseren van problemen, verdere opvolging en evaluatie.

Op onze school heerst een open klimaat. Leerlingen kunnen steeds bij hun vertrouwenspersoon of leerkracht terecht bij sociaal-emotionele problemen. Er wordt zeer veel aandacht besteed aan het welbevinden van onze leerlingen via allerlei acties.

Om ons efficiënt zorgbeleid te realiseren, organiseren wij op regelmatige basis MDO’s (multidisciplinaire overlegmomenten) bij de kleuters en het lager. Dergelijke structurele aanpak is nodig naast het voortdurend informele overleg om alles correct op te volgen. Op een MDO zitten de klastitularis, het CLB, de zorgcoördinator, eventueel de directeur en externen om de vorderingen van leerlingen te bespreken.

Tevens zijn er ook overgangsgesprekken op het einde van het schooljaar om informatie correct door te geven.

 

KLEUTER

 • In de kleuterklassen zijn juf Delphine en juf Latoya de co-teachers.
 • In de eerste kleuterklas  werken zij samen met de leerkracht in de klas om de kleuters te begeleiden bij de klasactiviteiten. Samen met de klasleerkracht bieden zij zorg aan alle kleuters.
 • In de tweede kleuterklas ondersteunen zij mee in het fonemisch bewustzijn en nemen ze de genormeerde taaltesten af.
 • In de derde kleuterklas richten zij zich op de leervoorwaarden die de kinderen voorbereiden op het eerste leerjaar.
 • Juf Kizi geeft naast de turnles ook nog extra motorische ondersteuning voor de kleuters die het nodig hebben en helpt in de tweede kleuterklas bij ‘Schrijfdans’.
 

LAGER - ONDERBOUW

 • In het eerste leerjaar is juf Charlotte de co-teacher.
 • In het tweede leerjaar zijn juf Charlotte en juf Ann de co-teachers.
 • In het derde leerjaar is juf Ann de co-teacher.
 • In het eerste,  tweede en derde leerjaar wordt vaak met doorschuifsystemen gewerkt voor bijvoorbeeld meten en metend rekenen, bewerking tot 100 of tot 1000, … zodat de kinderen in kleine groep begeleid worden.

 

LAGER - BOVENBOUW

 • In het vierde leerjaar is meester Kevin de co-teacher.
 • In het vijfde leerjaar is juf Ann de co-teacher.
 • In het zesde leerjaar is juf Charlotte de co-teacher.
 • Ook hier wordt in verschillende groepen gewerkt aan onder andere automatisatie tot 1000 en 10000, cijferend delen, breuken, procenten en kommagetallen ,werkwoordspelling,….
 • Ook voor Frans wordt in drie groepen gewerkt.
 • De school zet ook in op vlak van differentiatie naar boven toe (rekenen, Frans, spelling,…).

 

VOOR DE HELE SCHOOL

 • Zorgcoördinatie 3e kleuter + lager: Ann Beirnaert
 • Zorgcoördinatie peuter, 1e en 2e kleuter: Charlotte Neyt
 • Lerarenplatform: juf Hanna
 • Juf Renate ondersteunt bij het lezen. Zij is onze leesjuf en houdt ook de bib open.