Rapport

De rapporten zullen dit jaar meegegeven worden op volgende momenten:

  • 13 oktober 2023
  • 1 december 2023
  • 26 januari 2024
  • 15 maart 2024
  • 17 mei 2024
  • 28 juni 2024

De resultaten van uw kind werden digitaal door de leerkrachten ingegeven in het rapport.
U zal niet alleen de leergebieden (vb. Nederlands, wiskunde, wereldoriëntatie,…) of de domeinen (vb. luisteren, meten,…) terugvinden op het rapport, maar ook het onderwerp, de datum en het doel waarnaar gepeild werd tijdens toetsen en andere evaluatievormen.

Voor de leergebieden muzische vorming, sociale vaardigheden, leren leren en L.O. werken we met symbolen.

Soms werden er meerdere doelen getoetst. Deze staan chronologisch gerangschikt. Wanneer het doel voor uw kind nog een bepaalde moeilijkheid oplevert of extra aandacht verdient, zal dit door de leerkracht met een woordje uitleg verduidelijkt worden onder het doel.

Aangezien we gedifferentieerd werken, zal het rapport van ieder kind er anders uitzien. Extra maatregelen die van toepassing waren tijdens een toets vindt u er ook op terug.. 

De juf of de meester heeft ook een persoonlijk woordje toegevoegd.

Het is van groot belang dat u samen met uw kind het rapport bespreekt. Wat ging goed? Wat vraagt nog een extra inspanning? U noteert dit samen met uw kind op de voorziene plaats.